Być żywym kamieniem – medytacja na niedzielę

Być żywym kamieniem – medytacja na niedzielę

650899288V NIEDZIELA WIELKANOCNA – A
18 maja 2014 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Najmilsi! Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: „Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony”. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła – i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. 
1 P 2,4-9


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Jednym z elementów kultu religijnego jest składanie ofiar na rzecz bóstwa (Boga) w wyznaczonym do tego miejscu. Apostoł Piotr przypomina chrześcijanom, że taką wyjątkową, żywą świątynią jest ich wspólnota, zbudowana z żywych kamieni ich serc. To w niej codziennie dokonuje się składanie duchowych ofiar i to nie byle jakich czy przypadkowych, ale przyjemnych Panu Bogu. Dokonuje się to w ścisłej łączności z ofiarą Jezusa Chrystusa. Tak się realizuje w codzienności święte kapłaństwo nowego ludu Bożego.

Ta duchowa świątynia jest budowana na kamieniu węgielnym, jakim jest Jezus Chrystus a jej spoiwo łączące poszczególne elementy stanowi posłuszeństwo w wierze słowu Pana. Dzięki temu chrześcijanie są nie tylko świątynią, ale też ludem Boga na własność przeznaczonym, świętym narodem, wybranym plemieniem. Nie tylko składają duchowe ofiary Bogu przyjemne, ale też ogłaszają dzieła Jego potęgi w świecie, wyrwani przez Niego z ciemności grzechu i zanurzeni w krainie światła Jego łaski.

Czy i ja buduję gmach swego życia w oparciu o kamień węgielny mojej osobistej relacji z Panem Jezusem? Czy dbam o solidność i moc tej relacji? Czy jest to okazała budowla, godna Boga i człowieka? Czy z dnia na dzień jestem coraz bardziej posłuszny Jego słowu? Czy jestem żywym kamieniem duchowej świątyni, jaką jest Kościół? Czy ofiary, które składam w niej, są przyjemne Panu, są ku Jego chwale? Czy dając świadectwo, ogłaszam dzieła Jego potęgi w świecie? Wezwany do życia w Bożej światłości, czy nie tęsknię za życiem w ciemności? „Królewskie kapłaństwo”, „wybrane plemię”, „święty naród” to określenia, które karmią moją duchową próżność czy przypominają o moich zobowiązaniach wobec Chrystusa i Kościoła?

Pomodlę się za wspólnotę Kościoła świętego, aby był żywą świątynią pełną duchowych ofiar przyjemnych Panu Bogu, przykładem Jego potęgi w świecie, potęgi miłości miłosiernej. 


III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski…
Ps 33,4-5


IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367 

__________Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2014