Lectio Divina na Niedzielę Chrztu Pańskiego

Lectio Divina na Niedzielę Chrztu Pańskiego

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
Niedziela Chrztu Pańskiego, rok A
8 stycznia 2017 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: 'To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?’ Jezus mu odpowiedział: 'Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe’. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. a oto głos z nieba mówił: 'Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie’.
(Mt 3,13-17)

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Zacznijmy od końca. Słowa umiłowania i upodobania, które usłyszał Pan w czasie chrztu w rzece Jordan, rozbrzmiały także nade mną w czasie mojego chrztu. Świadomość w życiu tego, że stoi za mną potęga Bożej miłości i Bożego upodobania bardzo pomaga, szczególnie w zmaganiu z wszelkimi trudnościami czy przeciwnościami. Te słowa, to także zobowiązanie do troski o odpowiednią jakość życia. Nie wypada bowiem, aby ten w którym Pan sobie upodobał i którego tak kocha, żył byle jak.

Czy mam w sobie głęboką świadomość Bożego upodobania i umiłowania? Czy pomaga mi to w życiowych zmaganiach, pokonywaniu trudności i przeciwności? Czy jest motywatorem moich dobrych działań i czynów? Czy jako umiłowany przez Pana staram się o odpowiednią jakość swego życia, codziennego życia, ewangeliczną jakość? Czy pomagam, szczególnie tym, którzy czują się niekochani, nikomu niepotrzebni, usłyszeć w głębi ich serca słowa Bożego upodobania i umiłowania?

Jan Chrzciciel wobec Pana Jezusa stwierdził, że tak naprawdę to on od Niego potrzebuje chrztu. Ustąpił, kiedy Pan wyjaśnił, że to co się dzieje, jest wypełnieniem Bożego planu, tego co sprawiedliwe. Słowa Jana skierowane do Jezusa przypominają mi, że ja nie tylko potrzebuję od Pana chrztu, ale potrzebuję współpracy z Nim, z Jego łaską, aby być wiernym zobowiązaniom, które z tego sakramentu dla mnie wypływają takie jak na przykład obrona i pogłębianie w sobie Bożego dziecięctwa, pomnażanie łaski uświęcającej, troska o siebie jako Bożą świątynię, obrona jej przed obcymi bożkami i fałszywym kultem.

Czy wśród wielu różnych potrzeb, potrzeba relacji z Panem jest dla mnie najważniejsza, priorytetowa, numer jeden? Czy realizuję tę moją potrzebę i umacniam, pogłębiam relację z Panem? Czy dzięki niej skutecznie i owocnie wypełniam zobowiązania wypływające z tajemnicy chrztu, ale też i innych sakramentów? Czy przychodzę systematycznie do Pana na modlitwie? Czy pamiętam, że to ja nade wszystko potrzebuję Pana, ale i On liczy na mnie, na moją ścisłą z Nim współpracę? Trzeba nam wspólnie wypełnić to co sprawiedliwe, wypełnić Boży plan.

Pomodlę się o owocne korzystanie z łask otrzymanych w sakramencie chrztu świętego. Podziękuję Bogu za ten wielki dar.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa…
(Ps 29,3-4)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan ześle pokój swojemu ludowi

***

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367