Niedzielne czytanie

Niedzielne czytanie

650899288XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA C
20 października 2013 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Najdroższy: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.  2 Tm 3,14-4,2

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Paweł zachęca Tymoteusza do korzystania z wiedzy, którą nabył do tej pory, której się nauczył i w której trwa. Wskazuje, że dobre jest źródło, z którego ją czerpał. Inną mocną stroną pawłowego ucznia jest znajomość Pisma świętego i to od lat niemowlęcych czyli niemal od początku życia. W Bożym słowie Tymoteusz odnajdzie treści, które pomogą mu odnaleźć „mądrość wiodącą ku zbawieniu przez wiarę w Jezusie Chrystusie”.

Jak wygląda moje zdobywanie wiedzy, moja nauka, moje studiowanie? Czy zdobywałem ją, zdobywam w dobrych miejscach? Wiem od kogo się uczyłem, czy uczę? Jak wygląda moja znajomość Pisma świętego? Czy nie ogranicza się do tego, że wiem, że istnieje Pismo święte plus posiadanie egzemplarza Biblii? Czy znam Boże słowo studiując je, modląc się nim? Czy zdaję sobie sprawę, że na znajomość Pisma świętego nigdy nie jest za późno, ale im szybciej tym lepiej?

Apostoł przypomina też Tymoteuszowi, że Słowo Boże natchnione przez Boga jest pożyteczne do kształtowania nowego człowieka w Chrystusie Jezusie, gotowego do „każdego dobrego czynu”. Następnie przypominając, że Pan pojawi się, aby sądzić żywych i umarłych, wzywa, aby Tymoteusz nauczając, przygotowywał ludzkie serca do tego spotkania jak również do gorliwego, codziennego budowania Jego królestwa. Czynić to ma „w porę i nie w porę”, cierpliwie, jak trzeba ukazując błędy, wzywając do poprawy, nawrócenia.

Czy stwarzam odpowiednie warunki, aby Słowo Boże kształtowało we mnie nowego człowieka w Jezusie Chrystusie? Czy angażuję się aktywnie i twórczo w budowę królestwa Bożego na ziemi? Jak moje serce jest przygotowane na codzienne spotkania z Panem i na to ostateczne u kresu czasów? Czy cenię sobie tych, którzy „w porę i nie w porę” przypominają mi o moich powinnościach wobec Pana i drugiego człowieka, ukazując popełniane błędy, wzywając do nawrócenia? Czy nie tylko cenię, ale też podejmuję poprawę, naprawiając błędy, nawracając się?

Przeczytam fragment Pisma świętego, pomodlę się, szukając inspiracji do modlitwy w przeczytanym fragmencie. Pomyślę (o ile tego już nie praktykuję) o codziennym kontakcie ze słowem Bożym (lektura, modlitwa).

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Wznoszę swe oczy ku górom;
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana,
który stworzył niebo i ziemię…
Ps 121,1-2

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367