Regulamin pielgrzyma Dni w Diecezjach

Regulamin pielgrzyma Dni w Diecezjach

Na prośbę rodzin wrzucamy regulamin, który obowiązuje każdego pielgrzyma uczestniczącego w Dniach w Diecezjach w naszej parafii.

 1. Udział w spotkaniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Pielgrzym zobowiązuję się do:
  1. noszenia identyfikatora
  2. obecności na wszystkich punktach programu
  3. punktualności
  4. nieużywania sprzętu elektronicznego (w tym telefonów) w trakcie trwania punktów programu
  5. udziału w zajęciach w przydzielonej przez organizatora grupie
  6. noclegu w miejscu wyznaczonym przez organizatora
  7. zachowania czystości w miejscu trwania spotkania
  8. zgłaszania wolontariuszom każdego wyjścia poza teren spotkania
  9. wyruszania oraz powrotu z punktów programu odbywających się poza parafią  w przydzielonej grupie, zabrania się powrotów indywidualnych oraz opuszczania punktów programu bez zgody wolontariusza
  10. pilnowania dokumentów oraz cennych rzeczy, gdyż za ich zaginięcie organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
  11. powrotu do domu o godzinie wyznaczonej przez przyjmującą pielgrzyma rodzinę, w przypadku osób niepełnoletnich godzina musi być ustalona również z osobą odpowiedzialną
  12. zapisywania przyjmowanych leków w trakcie Dni w Diecezjach
 3. W trakcie trwania spotkania obowiązuję zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych oraz zażywania narkotyków i innych środków psychoaktywnych.
 4. W trakcie trwania spotkania nie dopuszcza się aktów przemocy i agresji.
 5. W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, dolegliwości zdrowotnych – należy zgłosić się do wolontariuszy.
 6. Pielgrzym udziela organizatorom zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach i filmach wykonywanych podczas Dni w Diecezjach.
 7. Pielgrzym zobowiązuje się do poniesienia kosztów za wszelkie zniszczenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania ze sprzętu oraz nieodpowiedniego zachowania.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za następstwa nieodpowiedniego zachowania pielgrzymów.
 9. Pielgrzym zobowiązuję się do podporządkowania się decyzjom organizatora w sprawach organizacyjnych oraz przestrzegania powyższego regulaminu.