Wbić kij…

Wbić kij…

582379_585820481443441_1453482634_n…w mrowisko wszelkich działań Kościoła w Polsce wśród młodzieży – tak można by w skrócie streścić cel X Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, które odbyło się w miniony weekend (8-10 II) w Krakowie. Już po raz drugi Salwatorianie uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Na stronie Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży czytamy:
W Krakowie od 8 do 10 lutego 2013 r. – w gościnnych progach Księży Salezjanów przy ul. Tynieckiej – odbyło się dziesiąte – jubileuszowe –  Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży. Podobnie jak w latach poprzednich zgromadziło ono „ekspertów” i pasjonatów różnych form pracy duszpasterskiej z młodzieżą, na czele z biskupem Henrykiem Tomasikiem, który od 18 lat nieprzerwanie pełni funkcję Krajowego Duszpasterza Młodzieży. W Forum wzięło udział 160 delegatów reprezentujących polskie diecezje, ruchy, wspólnoty i zgromadzenia. Z uczestnikami Forum modlił się Metropolita Krakowski kardynał Stanisław Dziwisz.

Hasło: „Jego wezwanie – naszym wyzwaniem” nawiązywało do tematu papieskiego orędzia do młodych na rok 2013: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19).

Plan Forum podzielony był na bloki tematyczne:

Blok 1: KIJ TWÓJ I LASKA PASTERSKA – W KTÓRĄ STRONĘ I ZA KIM? 
Pierwsze pytanie dotyczyło kierunku prac duszpasterstwa młodzieży. Już samo sformułowanie nazwy bloku pokazało, że liderzy duszpasterstw młodzieżowych jako przewodników obierają tych, którzy z mandatu Chrystusa i Kościoła pełnią rolę PASTERZY. Młodym nie wystarcza „schrystianizowana” instytucja, świat przykryty płaszczem kościołów; młodzi potrzebują żywej, „zewangelizowanej” wspólnoty, żywego środowiska wiary otwierającego się na nowe powiewy Ducha Świętego. Do rozwoju wiary młodym potrzebny jest nie urzędnik, ale Pasterz i Świadek. Zbyt często to, co młodzież znajduje w swoich środowiskach jako „ofertę” Kościoła nie jest niestety pociągające, czasami nie jest nawet DOBRĄ NOWINĄ. Młodzież unikająca Kościoła nie unika Ewangelii lecz martwych form jej przepowiadania (kalkowania). Duszpasterstwo młodzieży w czasach nowej ewangelizacji potrzebuje PASTERZY nie tylko „schrystianizowanych”, lecz „ZEWANGELIZOWANYCH”.

Drugie pytanie dotyczyło „przedmiotu” ewangelizacji: kogo ewangelizować jednostkę (osobę) czy społeczeństwo (masę); głosić Chrystusa ogólnie czy wybrać (zdefiniować) uczniów, do których chcemy dotrzeć z prawdą Ewangelii. Odpowiedzi zmierzały zdecydowanie do tej drugiej formy: od osoby do społeczeństwa, od grupy uczniów (liderów) do ogółu. Taka była metoda Jezusa, który wybierał (powoływał) ucznia i go formował (obrabiał). W naszych parafiach zbyt wiele treści jest kierowanych ogólnie do wszystkich, a więc do nikogo. Potrzeba pracy z konkretnymi osobami, w małych grupach, zespołach, wspólnotach. A żeby było to realne konieczne jest najpierw przygotowanie i uformowanie liderów. Bez tych ostatnich duszpasterstwo młodzieży nie będzie skuteczne w swoim działaniu.
Pierwszy blok uczestnicy Forum zakończyli wspólną godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu, zasiadając u stóp Tego, który wzywa, mówi, wyposaża i posyła.

Blok 2: KIJ W MROWISKO – POSZUKIWANIE KRYTERIÓW OCENY DZIAŁAŃ DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
Drugi dzień Forum mógł przypominać obrady „soboru powszechnego” lub „synodu Kościoła”. Po porannej jutrzni wszyscy uczestnicy, duchowni, świeccy i konsekrowani, podzieleni na 12 grup, podjęli refleksję nad stanem duszpasterstwa młodzieży w czasach nowej ewangelizacji. Celem podejmowanej refleksji było znalezienie parametrów dobrego duszpasterstwa młodzieży. Każdy z obecnych mógł się swobodnie wypowiadać i dzielić doświadczeniami, które spotkał we wspólnocie, w której przebywa. To były niezwykle cenne i ważne spotkania. Zarówno kapłani jak i świeccy rozmawiali wspólnie na temat metod duszpasterstwa, według jakich kryteriów je tworzyć i oceniać, co jest konieczne, aby spełniło ono swoją ewangelizacyjną rolę, czy konieczna jest współpraca duszpasterstwa młodzieży z innymi podmiotami (rodzice, szkoła, samorządy, fundacje, itd.), do czego powinno wychowywać i doprowadzać (formacja, wybór powołania, zaangażowanie społeczne, polityczne), w oparciu o co winno przygotowywać swoje programy, jakie relacje winny zachodzić pomiędzy duszpasterstwami w parafii, a tymi na szczeblu diecezjalnym, krajowym czy międzynarodowym. Blok ten okazał się niezwykle cenny od strony poznawczej kapłan – wierny – świadectwo wiary.

Zwieńczeniem prac tego bloku była Eucharystia sprawowana w kościele św. Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach, w miejscu, z którym tak bardzo związany był młody Karol Wojtyła. Mszy św. przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, który dziękując wszystkim za ich wkład i zaangażowanie, apelował o mocne świadectwo wiary, zgodnie ze słowami bł. Jana Pawła II z Tor Vergata: „Bądźcie stróżami poranka!”.

Blok 3: KAŻDY KIJ MA DWA KOŃCE – W KIERUNKU ROZWIĄZAŃ
Parametry duszpasterstwa młodzieży „wyłuskane” dzięki pracy w grupach zostały przez Prezydium Forum zanalizowane i poddane dalszej „obróbce”. Młodzież uczestnicząca w Forum, podzielona tym razem na 6 grup, spotkała się ponownie w zespołach, aby dookreślić konkretne szczegółowe „pola” tworzenia duszpasterstwa młodzieży.

Każda grupa otrzymała do dopracowania jedno kryterium: PROGRAM, STRUKTURA, FORMACJA, KOMUNIKACJA I INFORMACJA, WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI, OTWARTOŚĆ  WSPÓLNOT NA NOWE OSOBY.

W tym samym czasie odrębne spotkania robocze mieli duszpasterze, koordynatorzy i wolontariusze Światowych Dni Młodzieży Rio 2013. Spotkaniom tym przewodzili bp Henryk Tomasik, ks. Grzegorz Suchodolski i Katarzyna Osińska.

Blok 4: UPARTEGO I KIJEM NIE PRZEKONASZ – DEBATA
Tę część Forum zaplanowano po to, aby owoc wcześniejszych prac nie pozostał tylko na papierze bądź we wspomnieniach uczestników. W czasie tego bloku na auli każdy zespół przedstawiał owoce swojej pracy w grupie. Po każdym zreferowanym obszarze prowadzący debatę udzielali jeszcze głosu uczestnikom w celu dopowiedzeń, a następnie dokonywali podsumowania. Całość dyskusji oraz pracy w grupach zostanie wkrótce opracowana w formie pisemnej.

Owoce prac zostały złożone we wspólnej modlitwie wieczornej Kościoła.

Blok 5: TAM GDZIE KIJ NIE SIĘGA – ŚDM W RIO I W POLSCE
Ostatni blok Forum poświęcony został tematyce przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, jakie Kościół w Polsce i na świecie obchodzić będzie w roku 2013. Z uwagi na fakt, że międzynarodowe obchody 28. ŚDM odbędą się w Rio de Janeiro, pierwszą odsłoną tego bloku stał się – już w sobotę wieczorem – wieczór brazylijski z profesjonalnym pokazem i nauką samby. Karnawałowej zabawie towarzyszyło uroczyste wniesienie tortów z okazji dwudziestej rocznicy sakry biskupiej bpa Tomasika oraz dziesiątego KFDM.

W niedzielnej części programu prezentację na temat Brazylii przedstawiła Janina Petelczyc z Fundacji Terra Brasilis, a ks. Bogdan Michalski z Papieskich Dzieł Misyjnych wskazał na cenę posługi misyjnej, którą nierzadko staje się cierpienie i męczeństwo. Obydwa przedłożenia nawiązywały do treści papieskiego orędzia na ten rok: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, ukazując realia społeczne i kulturowe terenów misyjnych. Papieskie Dzieła Misyjne we współpracy z Krajowym Biurem Organizacyjnym ŚDM przygotowały i wyemitowały specjalny film pt. „Wierni do końca”, ukazujący sylwetki dwóch polskich młodych misjonarzy zamordowanych w ostatnich latach dla Chrystusa.

Ostatnią częścią bloku „brazylijskiego” było zaprezentowanie i omówienie stanu przygotowań do 28. Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro oraz podobnych spotkań, zwanych „Rio w Polsce” organizowanych w naszym kraju. Wśród propozycji znalazły się: „Polska Copacabana” w Płocku, Rio w Częstochowie, Rio na Śląsku, Rio w Świebodzinie, Rio w Bieszczadach i Rio w Krakowie.

Organizatorem Forum było Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. Patronat nad wydarzeniem objęła Rada ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski. Wyrażamy wdzięczność całemu Prezydium Forum, osobom zaangażowanym w jego przygotowanie i realizację oraz Księżom Salezjanom jako gospodarzom miejsca.